ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BROUWERIJ DE SCHUIT V.O.F.

 

 

1. Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle prijslijsten, aanbiedingen, offertes en leveringen van Brouwerij de Schuit V.O.F. (“De Schuit”) en alle overeenkomsten die De Schuit aangaat met Afnemer, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit distributieovereenkomsten tussen De Schuit en een koper, hierna te noemen: ‘Afnemer’.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van Afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst tussen De Schuit en Afnemer en binden derhalve De Schuit niet, tenzij De Schuit de voorwaarden van Afnemer schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met betrekking tot de overige aanbiedingen en overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief of per e-mail.

1.5 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

 

2. Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 

2.1 Alle door De Schuit verstrekte prijslijsten, mondeling of schriftelijk gedane aanbiedingen, offertes e.d. zijn vrijblijvend, ook al is in het aanbod een termijn voor aanvaarding gesteld.

2.2 Enkel na schriftelijke (order)bevestiging van De Schuit komt de overeenkomst tot stand.

2.3 Wijzigingen van opdrachten binden De Schuit slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door De Schuit zijn bevestigd.

2.4 Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door De Schuit maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging schriftelijk te worden gemeld bij De Schuit.

2.5 Iedere aanbieding of toezegging gedaan door een vertegenwoordiger van De Schuit is alleen bindend voor zover de laatstgenoemde dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.6 Alle opgaven en/of vermeldingen door De Schuit met betrekking tot haar producten geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door De Schuit uitdrukkelijk voorbehouden, evenals wijzigingen in haar producten.

 

 

3. Levering

 

3.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen geschiedt levering van de door Afnemer bestelde producten Free Carrier, Den Haag, Nederland (FCA, Incoterms® 2010).

3.2 De Schuit spant zich in om de door Afnemer bestelde producten te leveren binnen de door partijen overeengekomen levertermijnen. Overeengekomen levertermijnen zijn altijd indicatief en gelden nimmer als fatale termijn, tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen. Indien vertraging dreigt of zich voordoet, zullen De Schuit en Afnemer zo spoedig mogelijk hierover overleggen. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat hij goed bereikbaar is voor overleg. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 6 weken) van de overeengekomen levertijd heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.

3.3 De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 2 en Afnemer aan De Schuit voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en, indien van toepassing, De Schuit de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van Afnemer ontvangen heeft.

3.4 De Schuit behoudt zich het recht voor om orders te annuleren of producten niet of later te leveren als gevolg van beschikbaarheid van voorraden of het stopzetten van productie van producten. De Schuit zal Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk berichten. Afnemer heeft in dat geval geen aanspraak op enige boete-of schadevergoeding.

3.5 Op Afnemer rust een afnameplicht. Indien Afnemer de producten niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt is Afnemer in verzuim en kan De Schuit naar keuze (i) de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; (ii) de producten voor rekening en risico aan Afnemer verzenden; (iii) de producten voor rekening en risico van Afnemer onder zich houden. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen eventuele minderopbrengst en opslagkosten, komen voor rekening van Afnemer. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan De Schuit toekomende rechten.

3.6 De Schuit is gerechtigd doch is niet verplicht de producten in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings-)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

 

 

4. Tarieven en prijzen

 

4.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is De Schuit te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen periodiek te wijzigen.

4.2 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op Free Carrier, Den Haag, Nederland (FCA, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk aangegeven. Ten aanzien van leveringen binnen Nederland die niet voor de export bedoeld zijn, gelden de Nederlandse wettelijke regelingen betreffende accijnsgoederen en B.T.W.

4.3 Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met terugwerkende kracht gewijzigd), koersverhoudingen, invoerrechten, stijgingen van de grondstof- en materiaalprijzen, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na orderbevestiging maar voor levering voordoen, geven De Schuit het recht, naar haar eigen keus een dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat Afnemer ter zake enig recht op schadevergoeding heeft. Tevens is De Schuit gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan Afnemer door te berekenen.
4.4 Indien het een exporttransactie betreft, verbindt Afnemer zich om de door De Schuit geleverde producten op correcte en legale wijze te importeren waarbij zij zich verplicht de van toepassing zijnde heffingen zoals alcohol accijns en B.T.W. te voldoen en het bewijs daarvan te zullen leveren aan De Schuit wanneer hierom gevraagd wordt ten einde De Schuit in staat te stellen te allen tijde deze heffingen te verleggen naar Afnemer en de daartoe opgestelde documenten aan te zuiveren.

 

 

5. Betaling

 

5.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Ieder recht op verrekening door Afnemer is uitgesloten.

5.2 Indien niet tijdig wordt betaald is Afnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Afnemer is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd van 1,5% rente per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt berekend.

5.3 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke, proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 250,= per vordering bedragen.

5.4 De Schuit is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te verlangen, dat deze onverwijld (extra) betalingszekerheid stelt in een door De Schuit te bepalen vorm. Indien Afnemer nalaat de verlangde zekerheid (tijdig) te stellen, is De Schuit gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden schade. Tevens is al hetgeen Afnemer aan De Schuit uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5.5 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 8 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij De Schuit te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Afnemer haar rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

5.6 De Schuit is gerechtigd leveringen op te schorten of uit te stellen totdat alle vervallen facturen voldaan zijn, of er een andere expliciete afspraak is gemaakt met betrekking tot betaling van het openstaande of vervallen saldo.

 

 

6. Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 Alle aan Afnemer geleverde producten blijven eigendom van De Schuit tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.

6.2 Het is Afnemer toegestaan de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden met dien verstande dat, totdat Afnemer de producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met De Schuit is nagekomen, De Schuit in de rechten treedt van Afnemer jegens diens afnemers. Afnemer draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan De Schuit over, welke overdracht De Schuit aanvaardt. Het is Afnemer echter niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door Afnemer surséance van betaling is gevraagd of Afnemer in staat van faillissement is verklaard.

6.3 Indien en zolang De Schuit eigenaar van de producten is, zal Afnemer De Schuit onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten. Bovendien zal Afnemer De Schuit meedelen waar de producten, waarvan De Schuit eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms-)rechten van De Schuit. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

6.4 Producten waarop ten gunste van De Schuit een eigendomsvoorbehoud rust, dienen door Afnemer steeds afgescheiden te worden bewaard van producten van derden en dienen door Afnemer zodanig te worden aangeduid of gemarkeerd dat de eigendom van De Schuit te allen tijde eenvoudig kan worden vastgesteld.

6.5 Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van De Schuit rust, dienen steeds op eerste daartoe strekkend verzoek van De Schuit aan haar ter beschikking te worden gesteld.

6.6 Indien dezelfde soort producten geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij Afnemer aanwezige producten geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

 

 

7. Reclames

 

7.1 Voor zover is toegestaan onder dwingend recht verleent De Schuit geen garanties ten aanzien van de door haar te leveren producten. Afnemer begrijpt en accepteert dat de producten die De Schuit levert bederfelijke natuurproducten zijn die een beperkte houdbaarheid hebben.

7.2 Afnemer is verplicht terstond na de inontvangstneming de geleverde producten, inclusief de verpakking, op eventuele direct zichtbare gebreken en/of beschadigingen en/of compleetheid te controleren. Reclames omtrent direct zichtbare gebreken dienen plaats te vinden binnen 1 werkdag na ontvangst van de producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames omtrent niet direct waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen 5 werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, schriftelijk te worden gemeld bij De Schuit, waarna alle rechten van Afnemer ten aanzien van het gebrek jegens De Schuit komen te vervallen.

7.3 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit en hoeveelheid kunnen geen grond voor reclames opleveren. De Schuit mag tot 10 % minder of meer van de gecontracteerde hoeveelheid leveren.
7.4 In geval van een klacht is Afnemer verplicht de producten waarover hij klaagt, afgescheiden opgeslagen, ter beschikking van De Schuit te houden. Afnemer is bovendien verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door De Schuit of een door De Schuit ingeschakelde derde te verlenen. Bij het gegrond verklaren van de klacht zijn de kosten van het onderzoek voor De Schuit. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van Afnemer.

7.5 Een klacht geeft Afnemer niet het recht zijn (betalings-)verplichtingen jegens De Schuit niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen.

7.6 Retournering van de producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Schuit, onder nader door De Schuit te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van De Schuit geschiedt verzending, alsmede opslag van de producten voor rekening en risico van Afnemer.

7.7 Indien een klacht, naar het oordeel van De Schuit, terecht en binnen de daarvoor gestelde reclametermijnen wordt geuit, is De Schuit uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde producten, dan wel de producten terug te nemen en Afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is De Schuit gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.

 

 

8. Aansprakelijkheid en overmacht

 

8.1 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van De Schuit en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is De Schuit nimmer aansprakelijk voor enige schade van Afnemer. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 Indien en voor zover, ondanks het hierboven gestelde op De Schuit enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid van De Schuit beperkt tot de orderwaarde van de geleverde producten die hebben geleid tot het ontstaan van de schade met dien verstande dat De Schuit hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal EUR 15.000,= per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.

8.3 Tenzij de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van De Schuit zal Afnemer De Schuit vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde producten en zal hij De Schuit alle schade vergoeden die De Schuit lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

8.4 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na levering van de producten schriftelijk bij De Schuit is ingediend.

8.5 De Schuit is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen of niet tijdig nakomen van een verplichting voortvloeiend uit een overeenkomst indien dit wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan stakingen, belemmerende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, werkstaking, brand, machinebreuk, boycots, sancties, oorlog of oorlogsgevaren en te late levering door toeleveranciers en omstandigheden die niet voor rekening en risico van De Schuit komen.

8.6 Wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft voortgeduurd, hebben zowel De Schuit als Afnemer het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. Afnemer is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

 

 

9. Beëindiging van de overeenkomst

 

9.1 De Schuit kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

  1. a) surséance van betaling of het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd of het faillissement van Afnemer wordt uitgesproken, dan wel op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  2. b) Afnemer haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
  3. c) Afnemer één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen 14 kalenderdagen na door De Schuit hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
  4. d) De Schuit de productie of levering van het betreffende product staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan De Schuit bij tekortkoming in de nakoming van Afnemer rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

 

 

10. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

 

10.1 Alle rechten in de producten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten, berusten bij De Schuit en/of haar licentiegevers.

10.2 Alle door De Schuit aan Afnemer verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van De Schuit alsmede verstrekte documentatie, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Afnemer zal deze informatie te allen tijde:

  1. a) strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij Afnemer hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;
  2. b) slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

 

 

11. Annulering

 

11.1 Annulering van een order door Afnemer is in beginsel niet mogelijk. Indien Afnemer een order niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan De Schuit alle met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van De Schuit op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Voorts is Afnemer gehouden de uit de annulering voortvloeiende kosten te vergoeden.

11.2 Door Afnemer zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 25% van de hoofdsom, te vermeerderen met B.T.W.

 

 

12. ‘Product Recall’

 

Afnemer verplicht zich De Schuit te assisteren bij de uitvoering van een eventuele ‘Product Recall’. In dat verband ook verplicht Afnemer zich om voor de traceerbaarheid van de geleverde producten adequate bestanden bij te houden van haar verkoopactiviteiten en afnemers voor tenminste een periode van 2 jaren na de verkoopdatum. De bestanden bevatten tenminste informatie over verkoopdata, verkoopaantallen, partijnummers en partij specificaties en alle andere informatie die in het kader van een eventuele Product Recall noodzakelijk kan zijn.

 

 

13. Rechts- en forumkeuze

 

13.1 Op deze Voorwaarden, de door De Schuit gedane aanbiedingen en de met De Schuit gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Wanneer Afnemer is gevestigd in de Europese Unie zullen alle geschillen die tussen De Schuit en Afnemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Den Haag, Nederland, zulks onverminderd de bevoegdheid van De Schuit om het geschil desgewenst voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Afnemer.

13.3 Wanneer Afnemer is gevestigd buiten de Europese Unie zullen alle geschillen die tussen De Schuit en Afnemer mochten ontstaan, worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter, en de plaats van arbitrage zal zijn Rotterdam, Nederland.

 

 

14. Overige bepalingen

 

14.1 Zowel De Schuit als Afnemer zullen alle op hen rustende verplichtingen onder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zorgvuldig naleven, en partijen zullen elkaar over en weer vrijwaren tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

14.2 De Schuit is gerechtigd de onderhavige Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door De Schuit aangegeven moment. De Schuit zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van De Schuit. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft Afnemer het recht om aan De Schuit te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige Voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.

14.3 Afnemer dient wijzigingen in naam- en/of adresgegevens van Afnemer tijdig aan De Schuit door te geven, en Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de bij De Schuit bekende gegevens van Afnemer.